Систем јавне управе

1. Надзор над радом локалне самоуправе

У јединицама локалне самоуправе грађани/ке непосредно или преко изабраних представника одлучују о питањима локалног значаја. Њихов положај је уређен Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе су општина, град и град Београд, који има посебан уставни положај уређен посебним законом (Закон о главном граду).

Општине и градови обављају две врсте послова: послове изворног (сопственог) делокруга и поверене послове:

Изворни послови

To су послови од непосредног интереса за грађане, утврђују се Уставом и/или законом и у вези са тим пословима, локална самоуправа ужива потпуну самосталност (нпр. комуналне делатности, урбанистичко планирање, грађевинско и пољопривредно земљиште, заштита животне средине, локални путеви, основно образовање, примарна здравствена заштита итд.).

У вршењу изворних послова јединица локалне самоуправе може бити ограничена само у случајевима и под условима утврђеним законом, у складу са Уставом. Стога органи државне власти могу контролисати само да ли се послови који су у надлежности локалне самоуправе и територијалне аутономије врше у складу са Уставом и законом.

Поверени послови

To су послови из републичког или покрајинског делокруга који се законом којим се регулише одређена област поверавају општинама ради њиховог ефикаснијег обављања (вођење матичних књига, бирачких спискова и других евиденција, инспекцијски надзор у области промента роба и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и сл.).

У вези са повереним пословима, република или покрајинама задржавају право контроле, као када те послове обављају органи државне управе. Такође, законом којим је поверено вршење одређених послова, предвиђено је и ко врши назор над истима.  Процењује се да се око ¾ свих прописа примењује на локалном нивоу.

Према важећем Закону о локалној самоуправи органи општине/града су:

  • скупштина општине/града,
  • председник општине/градоначелник,
  • општинско/градско веће и
  • општинска/градска управа.

Председник општине/градоначелник и општинско/градско веће су носиоци извршне функције, а скупштина општине/града је представничко тело које доноси опште акте.

Од свих органа и тела локалне самоуправе, грађани/ке су најчешће у контакту са општинском/градском управом, јер је она задужена за управну функцију – решавање о правима и обавезама грађана/ки – и извршавање прописа којима су регулисани сви послови локалне самоуправе (изворни и поверени).

Дакле, ради обављања изворних и поверених послова ЈЛС доносе бројне акте, појединачне (најчешће решења у управном поступку) и опште (статут, буџет, и друго).

Појединачна управна акта (решења којима се признаје/не признаје неко право или се намеће обавеза) општинска управа доноси у посебном поступку који је прописан законом (тзв. управни посттупак), а ови акти подлежу контроли законитости и целисходности путем жалбе у управном поступку или у случају да неко сматра да је управни акт који се односи на њега незаконит, односно да су незаконитим управним актом повређена његова права, путем тужбе у управном спору.

Leave a Comment