Нови Закон о општем управном поступку дефинисан је бројним начелима која за циљ имају унапређење рада јавне управе, заштиту интереса грађана и правних субјеката као и заштиту јавног интереса а у складу са законима  Републике Србије.

Управни поступак је скуп правила које органи јавне управе примењују када поступају у управним стварима.

Управна ствар је свака она појединачна ситуација у којој орган јавне управе непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте и тиме правно или фактички утиче на положај странке (грађанина/ке или правног лица) и то тако што доноси управне акте, доноси гарантне акте, закључује управне уговоре, предузима управне радње и пружа јавне услуге.

Органи јавне управе су:

 • државни органи и организације
 • органи и организације покрајинске аутономије и органи
 • организације јединица локалне самоуправе
 • установе
 • јавна предузећа
 • посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења

 

Примена  овог закона  гарантује  грађанима Србије следећа права:  

 • законити рад органа јавне управе;
 • на поступање управе увек када је законом могуће повољније за странку (грађане и привредне субјекте);
 • на заштиту њихових права и остваривање јавног интереса;
 • на помоћ и информисање о свим повољностима и информацијама које странка у поступку не поседује било да је неука, необавештена или из било ког другог разлога неупућена у своја права у постпуку;
 • на могућност да грађани успешно и целовито остваре и заштите своја права и правне интересе;
 • Да се поступак води без одуговлачења;
 • Да се  поступак води уз што мање трошкова по странку у складу са законом и процесом правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања;
 • Да органи у сладу са законом врше увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибављају и обрађују
 • Да од странке могу да се захтевају само оне подаци који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција;
 • Да се  правилно, истинито и потпуно утврде све чињенице и околности које су од значаја за законито и правилно поступање у управној ствари;
 • Да им се пружи прилика на изјашњавање о чињеницама које су од значаја за одлучивање у управној ствари;
 • Да имају право на жалбу и приговор;
 • Да се правоснажно решење донето у управном поступку може поништити, укинути или изменити само у случајевима који су законом одређени;
 • да се грађанима омогући приступ информацијама од јавног значаја у складу са законом;
 • Да се штите њихови тајни и лични подаци у поступку у складу са законом.