Критеријуми за процену добре управе

Критеријуми за процену добре управе у јединицама локалне самоуправе представљају добро управљање у размени података из службених евиденција. Појам добре управе се овде користи само у контексту размене података из службених евиденција у складу са одредбама ЗУП и не обухвата процену целокупног рада и функционисања органа јединица локалне самоуправе.

Основни принципи добре управе су одговорност, транспарентност, владавина права, расположивост, правичност, ефикасност и ефективност и партиципативност. Сваки од ових елемената добре управе има позитиван ефекат на функционисање органа јединица локалне самоуправе и треба да буде препознат и у оквиру ефикасне размене података.

Критеријуми добре управе су подељени у три нивоа, где сваки ниво носи одређен број бодова који ће се додељивати јединица локалне самоуправе и на тај начин процењивати тренутни ниво размене података. Нивои се разликују по сложености и потребном времену за њихову реализацију.

Овај ниво представља групу једноставних критеријума, односно активности које се могу релативно лако спровести и чија је реализација могућа у релативно кратком временском периоду. Идентификовани критеријуми нивоа 1 су:

 1. Орган ЈЛС прибавља податак о пребивалишту странке увидом у биометријску личну карту
 2. Орган ЈЛС врши увид у јавнo доступнe регистре Агенције за привредне регистре (АПР) или други јавно доступни регистар и на тај начин утврђује чињенице неопходне за одлучивање
 3. Орган ЈЛС користи обрасце захтевa за достављање података, у складу са Упутством МДУЛС
 4. Орган ЈЛС користи образац изјавe странке да ће сама прибавити податке за потребе вођења поступка, у складу са Упутством МДУЛС
 5. Орган ЈЛС је информисао јавност у вези размене података у складу са одредбама ЗУП на веб страници ЈЛС
 6. Орган ЈЛС је информисао јавност о размени података у складу са одредбама ЗУП на шалтеру за информације и на сваком шалтеру где се подносе захтеви
 7. Орган ЈЛС информише јавност о свим управним поступцима које спроводи, укључујући податке о овлашћеном службеном лицу и роковима у којима се решава у сваком поступку

За сваки потврдан одговор за дефинисане критеријуме на овом нивоу могуће је доделити један бод.  Максималан број бодова за овај ниво је седам.

Ниво 2 чине сложенији критеријуми, односно активности за чију реализацију је потребан већи број људи, а за чију је реализацију потребан дужи временски период. Идентификовани критеријуми нивоа 2 су:

 1. Питања размене података обухваћена су неким од стратешких докумената ЈЛС
 2. Проблематика унапређења размене података разрађена је оперативним (акционим) планом
 3. Урађена анализа органа са којима се размењују подаци која обухвата идентификовање свих кључних актера за размену података, као и информације о кључним актерима
 4. Потписан протокол о сарадњи општинских и градских управа са једним или више органа, са дефинисаним роковима за достављање података из службених евиденција
 5. Анализа потреба за кадровима јасно дефинише потребе ЈЛС за вођење управних поступака, односно за поступање у управним стварима
 6. Дефинисан план стручног усавршавања запослених који воде управне поступке и предузимају управне радње
 7. Успостављен механизам за притужбе грађана који укључује пружање повратних информација грађанима на њихове притужбе (дефинисане одговорности, временски период и начин пружања повратних информација; коме се, када и како пружају повратне информације)
 8. Пописани неопходни документи и подаци који се прибављају ради утврђивања чињеничног стања и начин њиховог прибављања за сваки од управних поступака, са назнаком података/докумената које странка прибавља сама и оних које орган прибавља по службеној дужности. Ове информације се редовно ажурирају и унапређују

За сваки потврдан одговор за дефинисане критеријуме на овом нивоу могуће је доделити два бода.  Максималан број бодова за овај ниво је 20.

Трећи ниво представља групу најсложенијих критеријума, односно активности чија реализација је доста сложена и укључује већи број људи различитог профила, а за чију је реализацију потребан дуг временски период. Идентификовани критеријуми нивоа 3 су:

 1. Успостављене интерне процедуре за вођење управних поступака, које су усклађене са одредбама ЗУП о размени података – појединачно описани сви управни поступци које спроводи орган ЈЛС, а који се редовно ажурирају и унапређују
 2. Дефинисане компетенције (кључна знања, вештине и приступи послу) руководилаца организационих јединица и запослених који воде управне поступке
 3. Дефинисани су мерљиви циљеви за све организационе јединице и запослене општинске односно градске управе које решавају у управним поступцима
 4. Дају се редовне повратне информације формалним путем о учинку запослених (оцењивање запослених) који воде управни поступак на основу остварења мерљивих резултата
 5. Успостављен механизам за нефинансијско награђивање запослених који воде управне поступке, на основу оствареног учинка
 6. Успостављен систем за добијање повратних информација о задовољству грађана у вези поступања органа управе у свим управним поступцима
 7. Успостављен механизам за иницирање препорука за унапређење рада од стране запослених који воде управне поступке
 8. Успостављен механизам за прикупљање и коришћење практичних прекорука за поступање (најбоља пракса) које су засноване на искуству запослених у вођењу управних поступака (институционална меморија)
 9. Успостављен веб сервис, односно директна линија комуникације, за електронску размену података са органима који воде регистре (Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и други регистри)

За сваки потврдан одговор за дефинисане критеријуме на овом нивоу могуће је доделити три бода.  Максималан број бодова за овај ниво је 24.

Поред оствареног броја бодова потребно је да ЈЛС испуњава све критеријуме нивоа 1 као и критеријуме од 6-10 нивоа 2. Ови елиминаторни критеријуми представљају основу за улазак у Клуб добре управе. Уколико ЈЛС не испуњава само један од ових елиминаторних критеријума не може ући у Клуб, без обзира који број бодова остварила позитивним одговорима на друге критеријуме.