Kako odredbe o razmeni podataka menjaju javnu upravu?

 

Osnovni cilj uvođenja obaveze razmene podataka iz službenih evidencija između organa jeste preobražaj javne uprave u efikasnu, brzu i odgovornu administraciju čiji je osnovni zadatak pružanje usluga građanima i građankama u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Svi organi javne uprave deo su jednog jedinstvenog sistema, a zaposleni u njima su službenici na istom poslu, bez obzira da li rade pri kabinetima republičkih organa ili u lokalnim organima.

Svi javni službenici nalaze na istom zadatku i sa istom obavezom – da građanima i građankama pruže efikasnu, blagovremenu i ekonomičnu uslugu u skladu sa zakonom i time efikasno zaštite njihova prava i pravne interese.

Javna uprava i njeni zaposleni jesu servis građana i građanki Republike Srbije. Kao takva, uprava ima obavezu da postupa u skladu sa svim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i svim drugim važećim pravnim aktima. Građani i građanke imaju pravo na takvo ponašanje organa javne uprave.

Uvođenje obaveze razmene podataka iz službenih evidencija između organa ima višestruki uticaj na celokupan rad javne uprave zato što:

  • Osigurava važan korak u reformi javne uprave u pravcu „države u službi svih nas“;
  • Omogućava brže, bolje i jeftinije pružanje usluga građanima i građankama;
  • Stavlja tačku na prekore i pritužbe građana u vezi sa radom uprave;
  • Prebacuje teret pribaljanja dokumenata sa građana na upravu;
  • Otvara prostor za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta;
  • Kreira prostor za buduće sistemsko uspostavljanje elektronske uprave;
  • Javnu upravu uspostavlja na novim temeljima kao saradnika i pouzdanog saveznika građana i građanki.

 

Da bi svi zaposleni na lak, brz i efikasan način usvojili nove zakonske odredbe koje iz korena menjaju rad organa, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9. i 103. ZUP-a kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Ovo uputstvo na jasan i jednostavan način objašnjava novine koje donosi obaveza razmene podataka, terminologiju, kao i postupanje u pojedinačnim situacijama koje se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija.

Svaki službenik uprave ima pravo na ovo Uputstvo kao oblik podrške u prihvatanju novog načina rada koji ove odredbe nezaustavljivo donose.

Od znanja i veština svakog pojedinačnog službenika uprave zavisi celokupna promena načina  rada organa, a time i efikasnost javne administracije Republike Srbije.

Samo odgovorni i profesionalni službenici uprave mogu da iznesu celokupne reforme  u kojima se nalazi naša država.

Zato što je uprava pokretač promena u Srbiji a ne njen kočničar!

 

Uputstvo o primeni odredaba čl. 9. i 103. ZUP-a kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.