Novim ZOUP-om a posebno prvim odredbama koje se primenjuju od 8. juna 2016. godine,  članovima br. 9., 103 i 207. ovog zakona, zaposleni u organima javne uprave  u obavezi su da razmenjuju podatke iz službenih evidencija.

Načini i modeli razmene  široko su definisani odredbama zakona iz razloga što se u Republici Srbiji još uvek radi na razvijanju jedinstvenog rešenja. Krajnji cilj svakako je elektronska uprava u najširem mogućem obimu.

Dok se ne steknu ti uslovi, organi uprave svoju obavezu razmene podataka iz službenih evidencija ispunjavaće na one zakonom dozvoljene načine koji su im na raspolaganju u svakom pojedinačnom postupku.

Kaznene odredbe propisane su samo u cilju naglašavanja jasne namere da je sistemska  promena  uprave  u servis građana nužna i da svi zaposleni u administraciji treba  da imaju na umu da je  njihova dužnost rešavanje problema stranaka u postupku a ne više iznalaženje svih sitnih i lako ispravljivih nedostataka u dokumentaciji koju građani ili pravna lica prilažu kada stupaju u upravni postupak pred upravom.

 

Javna uprava je pokretač promena u Srbiji, a ne njen kočničar!