Sajt  Dobra uprava kreiran je u okviru projekta „Ka dobroj upravi usmerenoj ka građanima“ kojim je Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Fond za dobru upravu podržala Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u pripremama institucija javne uprave za punu primenu novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP), koja počinje 1. juna 2017. godine.

Klub dobe uprave namenjen je promociji dobrih praksi i efikasnog rada jedinica lokalne samouprave. Ulaskom u Klub jedinica lokalna samouprava postaje lider i primer dobre prakse rada i rezultata u pojedinoj oblasti.

Ovim mehanizmom Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da promoviše dobar rad lokalnih institucija i ukaže na činjenicu da nisu sve lokalne samouprave iste po efikasnosti i rezultatima, te da se odgovoran i sistematičan rad mora izdvojiti i pohvaliti. Klub dobre uprave treba da pruži smernice na koji način treba izvršiti unapređenja u radu i sistemu rada, kako bi građani u Vašoj opštini ili gradu dobili upravu kakvu zaslužuju – efikasnu, transparentnu i odgovornu.

Svi zaposleni u organima javne uprave dužni su da postupaju u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i bliže definisano u upravnim stvarima Zakonom o opštem upravnom postupku i drugim aktima i propisima u vezi sa istim.

Zaposleni u organima javne uprave su doslednim, odgovornim i savesnim obavljanjem svojih dužnosti istovremeno zaštićeni Ustavom i zakonima Republike Srbije od eventualnog nesavesnog i nezakonitog ponašanja stranaka.

Novi ZUP predstavlja test celokupne uprave i njene spremnosti da se menja i unapređuje svoj rad ali i prilika da svaki pojedinačni zaposleni službenik sagleda svoje mesto u sistemu javne administracije i potencijale za lični i profesionalni razvoj.

Reforma javne uprave u jeste sistemska promena koja treba da trasformiše i unapredi rad administracije u interesu građana ali i samih zaposlenih koji su takođe građani Republike Srbije.

Novim ZUP-om, a posebno prvim odredbama koje se primenjuju od 8. juna 2016. godine, (član br. 9., 103 i 207. ovog zakona), zaposleni u organima javne uprave u obavezi su da razmenjuju podatke iz službenih evidencija.

Načini i modeli razmene široko su definisani odredbama zakona iz razloga što se u Republici Srbiji još uvek radi na razvijanju jedinstvenog rešenja. Krajnji cilj svakako je elektronska uprava u najširem mogućem obimu.

Dok se ne steknu ti uslovi, organi uprave svoju obavezu razmene podataka iz službenih evidencija ispunjavaće na one zakonom dozvoljene načine koji su im na raspolaganju u svakom pojedinačnom postupku.

Kaznene odredbe propisane su samo u cilju naglašavanja jasne namere da je sistemska promena uprave u servis građana nužna i da svi zaposleni u administraciji treba da imaju na umu da je njihova dužnost rešavanje problema stranaka u postupku, a ne pronalaženje sitnih i lako ispravljivih nedostataka u dokumentaciji koju građani ili pravna lica prilažu kada stupaju u upravni postupak pred upravom.

Javna uprava je pokretač promena u Srbiji, a ne njen kočničar!