Novi Zakon o opštem upravnom postupku definisan je brojnim načelima koja za cilj imaju unapređenje rada javne uprave, zaštitu interesa građana i pravnih subjekata kao i zaštitu javnog interesa a u skladu sa zakonima  Republike Srbije.

Upravni postupak je skup pravila koje organi javne uprave primenjuju kada postupaju u upravnim stvarima.

Upravna stvar je svaka ona pojedinačna situacija u kojoj organ javne uprave neposredno primenjuje zakone, druge propise i opšte akte i time pravno ili faktički utiče na položaj stranke (građanina/ke ili pravnog lica) i to tako što donosi upravne akte, donosi garantne akte, zaključuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i pruža javne usluge.

Organi javne uprave su:

 • državni organi i organizacije
 • organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi
 • organizacije jedinica lokalne samouprave
 • ustanove
 • javna preduzeća
 • posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja

 

Primena  ovog zakona  garantuje  građanima Srbije sledeća prava:  

 • zakoniti rad organa javne uprave;
 • na postupanje uprave uvek kada je zakonom moguće povoljnije za stranku (građane i privredne subjekte);
 • na zaštitu njihovih prava i ostvarivanje javnog interesa;
 • na pomoć i informisanje o svim povoljnostima i informacijama koje stranka u postupku ne poseduje bilo da je neuka, neobaveštena ili iz bilo kog drugog razloga neupućena u svoja prava u postpuku;
 • na mogućnost da građani uspešno i celovito ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese;
 • Da se postupak vodi bez odugovlačenja;
 • Da se  postupak vodi uz što manje troškova po stranku u skladu sa zakonom i procesom pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja;
 • Da organi u sladu sa zakonom vrše uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavljaju i obrađuju
 • Da od stranke mogu da se zahtevaju samo one podaci koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija;
 • Da se  pravilno, istinito i potpuno utvrde sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno postupanje u upravnoj stvari;
 • Da im se pruži prilika na izjašnjavanje o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje u upravnoj stvari;
 • Da imaju pravo na žalbu i prigovor;
 • Da se pravosnažno rešenje doneto u upravnom postupku može poništiti, ukinuti ili izmeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni;
 • da se građanima omogući pristup informacijama od javnog značaja u skladu sa zakonom;
 • Da se štite njihovi tajni i lični podaci u postupku u skladu sa zakonom.