Модел билатералног споразума о сарадњи у прибављању и уступању података из службених евиденција
неопходних за одлучивање у управном поступку