Kriterijumi za procenu dobre uprave

Kriterijumi za procenu dobre uprave u jedinicama lokalne samouprave predstavljaju dobro upravljanje u razmeni podataka iz službenih evidencija. Pojam dobre uprave se ovde koristi samo u kontekstu razmene podataka iz službenih evidencija u skladu sa odredbama ZUP i ne obuhvata procenu celokupnog rada i funkcionisanja organa jedinica lokalne samouprave.

Osnovni principi dobre uprave su odgovornost, transparentnost, vladavina prava, raspoloživost, pravičnost, efikasnost i efektivnost i participativnost. Svaki od ovih elemenata dobre uprave ima pozitivan efekat na funkcionisanje organa jedinica lokalne samouprave i treba da bude prepoznat i u okviru efikasne razmene podataka.

Kriterijumi dobre uprave su podeljeni u tri nivoa, gde svaki nivo nosi određen broj bodova koji će se dodeljivati jedinica lokalne samouprave i na taj način procenjivati trenutni nivo razmene podataka. Nivoi se razlikuju po složenosti i potrebnom vremenu za njihovu realizaciju.

Ovaj nivo predstavlja grupu jednostavnih kriterijuma, odnosno aktivnosti koje se mogu relativno lako sprovesti i čija je realizacija moguća u relativno kratkom vremenskom periodu. Identifikovani kriterijumi nivoa 1 su:

 1. Organ JLS pribavlja podatak o prebivalištu stranke uvidom u biometrijsku ličnu kartu
 2. Organ JLS vrši uvid u javno dostupne registre Agencije za privredne registre (APR) ili drugi javno dostupni registar i na taj način utvrđuje činjenice neophodne za odlučivanje
 3. Organ JLS koristi obrasce zahteva za dostavljanje podataka, u skladu sa Uputstvom MDULS
 4. Organ JLS koristi obrazac izjave stranke da će sama pribaviti podatke za potrebe vođenja postupka, u skladu sa Uputstvom MDULS
 5. Organ JLS je informisao javnost u vezi razmene podataka u skladu sa odredbama ZUP na veb stranici JLS
 6. Organ JLS je informisao javnost o razmeni podataka u skladu sa odredbama ZUP na šalteru za informacije i na svakom šalteru gde se podnose zahtevi
 7. Organ JLS informiše javnost o svim upravnim postupcima koje sprovodi, uključujući podatke o ovlašćenom službenom licu i rokovima u kojima se rešava u svakom postupku

Za svaki potvrdan odgovor za definisane kriterijume na ovom nivou moguće je dodeliti jedan bod.  Maksimalan broj bodova za ovaj nivo je sedam.

Nivo 2 čine složeniji kriterijumi, odnosno aktivnosti za čiju realizaciju je potreban veći broj ljudi, a za čiju je realizaciju potreban duži vremenski period. Identifikovani kriterijumi nivoa 2 su:

 1. Pitanja razmene podataka obuhvaćena su nekim od strateških dokumenata JLS
 2. Problematika unapređenja razmene podataka razrađena je operativnim (akcionim) planom
 3. Urađena analiza organa sa kojima se razmenjuju podaci koja obuhvata identifikovanje svih ključnih aktera za razmenu podataka, kao i informacije o ključnim akterima
 4. Potpisan protokol o saradnji opštinskih i gradskih uprava sa jednim ili više organa, sa definisanim rokovima za dostavljanje podataka iz službenih evidencija
 5. Analiza potreba za kadrovima jasno definiše potrebe JLS za vođenje upravnih postupaka, odnosno za postupanje u upravnim stvarima
 6. Definisan plan stručnog usavršavanja zaposlenih koji vode upravne postupke i preduzimaju upravne radnje
 7. Uspostavljen mehanizam za pritužbe građana koji uključuje pružanje povratnih informacija građanima na njihove pritužbe (definisane odgovornosti, vremenski period i način pružanja povratnih informacija; kome se, kada i kako pružaju povratne informacije)
 8. Popisani neophodni dokumenti i podaci koji se pribavljaju radi utvrđivanja činjeničnog stanja i način njihovog pribavljanja za svaki od upravnih postupaka, sa naznakom podataka/dokumenata koje stranka pribavlja sama i onih koje organ pribavlja po službenoj dužnosti. Ove informacije se redovno ažuriraju i unapređuju

Za svaki potvrdan odgovor za definisane kriterijume na ovom nivou moguće je dodeliti dva boda.  Maksimalan broj bodova za ovaj nivo je 20.

Treći nivo predstavlja grupu najsloženijih kriterijuma, odnosno aktivnosti čija realizacija je dosta složena i uključuje veći broj ljudi različitog profila, a za čiju je realizaciju potreban dug vremenski period. Identifikovani kriterijumi nivoa 3 su:

 1. Uspostavljene interne procedure za vođenje upravnih postupaka, koje su usklađene sa odredbama ZUP o razmeni podataka – pojedinačno opisani svi upravni postupci koje sprovodi organ JLS, a koji se redovno ažuriraju i unapređuju
 2. Definisane kompetencije (ključna znanja, veštine i pristupi poslu) rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih koji vode upravne postupke
 3. Definisani su merljivi ciljevi za sve organizacione jedinice i zaposlene opštinske odnosno gradske uprave koje rešavaju u upravnim postupcima
 4. Daju se redovne povratne informacije formalnim putem o učinku zaposlenih (ocenjivanje zaposlenih) koji vode upravni postupak na osnovu ostvarenja merljivih rezultata
 5. Uspostavljen mehanizam za nefinansijsko nagrađivanje zaposlenih koji vode upravne postupke, na osnovu ostvarenog učinka
 6. Uspostavljen sistem za dobijanje povratnih informacija o zadovoljstvu građana u vezi postupanja organa uprave u svim upravnim postupcima
 7. Uspostavljen mehanizam za iniciranje preporuka za unapređenje rada od strane zaposlenih koji vode upravne postupke
 8. Uspostavljen mehanizam za prikupljanje i korišćenje praktičnih prekoruka za postupanje (najbolja praksa) koje su zasnovane na iskustvu zaposlenih u vođenju upravnih postupaka (institucionalna memorija)
 9. Uspostavljen veb servis, odnosno direktna linija komunikacije, za elektronsku razmenu podataka sa organima koji vode registre (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i drugi registri)

Za svaki potvrdan odgovor za definisane kriterijume na ovom nivou moguće je dodeliti tri boda.  Maksimalan broj bodova za ovaj nivo je 24.

Pored ostvarenog broja bodova potrebno je da JLS ispunjava sve kriterijume nivoa 1 kao i kriterijume od 6-10 nivoa 2. Ovi eliminatorni kriterijumi predstavljaju osnovu za ulazak u Klub dobre uprave. Ukoliko JLS ne ispunjava samo jedan od ovih eliminatornih kriterijuma ne može ući u Klub, bez obzira koji broj bodova ostvarila pozitivnim odgovorima na druge kriterijume.