Sajt „Dobra uprava“ namenjen je praćenju primene obaveze razmene podataka iz službenih evidencija između organa javne uprave. Razmena podataka definisana je Zakonom o opštem upravnom postupku (ZUP).

Građani Srbije imaju PRAVO na efikasnu i odgovornu javnu upravu a uprava ima OBAVEZU da na potrebe građana odgovori.

Razmena podataka ne znači da su upravni postupci za građane postali besplatni. Prilikom podnošenja zahteva, građani i dalje plaćaju administrativne takse za potrebe postupka (na primer, ukoliko podnose zahtev za izdavanje pasoša jer se za izdavanje putne isprave plaća se naknada, koja obuhvata cenu obrasca putne isprave i troškove tehničke izrade, kao i troškove dostavljanja, ako se dostavljanje putne isprave vrši preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije).

Ukoliko građani koriste svoje pravo da organ po službenoj dužnosti za njih prikuplja podatke o kojima se vodi službena evidencija, ukupni trošak usluge biće niži jer se u tom slučaju ne plaćaju administrativne takse za izdavanje drugih uverenja i potvrda potrebnih za tu uslugu (na primer, ako organ prikuplja podatke iz matične knjige rođenih, građani neće plaćati taksu za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, što automatski snižava ukupne troškove usluge).

U službene evidencije spadaju matične knjige (rođenih, umrlih, venčanih), knjiga državljana, evidencija o prebivalištu, katastar nepokretnosti, evidencija privrednih subjekata, evidencije o statusu zaposlenosti ili nezaposlenosti i drugo.

Najveći imaoci ovih podataka su sledeće institucije su:

 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova (prebivalište građana, saobraćajne i vozačke dozvole, državljanstvo…)
 2. Agencija za privredne registre (podaci o privrednim subjektima)
 3. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (matične knjige rođenih, venčanih, umrlih)
 4. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (podaci o osiguranicima)
 5. Poreska uprava (podaci o poreskim obveznicima)
 6. Republički geodetski zavod (podaci o nepokretnosti i vlasnicima)

Između organa se razmenjuju podaci sadržani u službenim evidencijama, a ne dokumenti. To znači da građani više ne moraju da pribavljaju dokumente sa tim podacima na raznim šalterima, već se ti podaci direktno pribavljaju kroz službenu komunikaciju između organa.

Samim tim što više neće pribavljati razne izvode i uverenja, građani će uštedeti svoj novac i svoje vreme Ubuduće će se plaćati samo troškovi one usluge za koju se predaje zahtev (na primer, troškovi izdavanja pasoša).

Ovo su primeri nekih podataka o kojima se vodi službena evidencija koje od 8. juna 2016. godine građani više ne moraju sami da prikupljaju, niti službenici uprave mogu da traže od građana te podatke:

 1. izvod iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih)
 2. uverenje o državljanstvu
 3. potvrda o prebivalištu
 4. potvrda o statusu zaposlenosti / nezaposlenosti
 5. potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje
 6. uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
 7. potvrde o registraciji (npr. o registraciji preduzeća, udruženja, preduzetnika, itd.)

Razmena podataka i novi zakon veliki su korak ka dobroj upravi u Republici Srbiji. Kako bi se nastavila reforma uprave predviđena je i individualna odgovornost službenika koja podrazumeva prekršajne kazne od pet do pedeset hiljada dinara ukoliko se ne postupa u skladu sa odredbama zakona.

Od ogromnog je značaja aktivna uključenost građana u nadzor nad primenom zakona.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva građane Srbije da:

 1. zahtevaju informacije od organa javne uprave u kojem predaju zahtev;
 2. prate sajt „Dobra uprava“;
 3. pišu na e-adresu dobrauprava@gov.rs ;
 4. popune onlajn anketu na sajtu „Dobra uprava“ i tako nam daju povratnu informaciju o primeni zakona.

Principi javne uprave i šta to znači za građane

Jedan od ključnih zahteva za postupanje javne uprave koje propisuju Principi javne uprave jeste njena orijentisanost ka građanima i obezbeđivanje kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Principi javne uprave predstavljaju okvir za ostvarivanje dobre uprave u Srbiji, posebno sa stanovišta njenog pristupanja Evropskoj uniji, budući da se u odnosu na njih prati i napredak Srbije (i drugih zemalja u našem regionu) u oblasti reforme javne uprave na putu ka članstvu u EU. Detaljnije…